>
ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 2016 ГОДИНА

Дејност

Согласно со Статутот, Болницата ги обавува следните дејности: Специјалистичко-консултативна дејност и болничка здравствена заштита Испитување и утврдување на заболувањата, повредите и состојбата на пацинетите со менатлни растројства, превенција и третман на злоупотребата и зависност од алкохол и зависност од дроги и други психоактивни супстанции, третман на лица со ментални растројства од геријатриската популација, третман на осудени лица со ментални растројства.

ПОВЕЌЕ..

Деловна визија

Намалување на влијанието на менталните нарушувања врз поединците, семејствата и заедницата. Подобрување на животот на лицата со ментални нарушувања. Подобрување на квалитетот, ефикасноста и пристапноста до професионална помош за сите на кои таа им е потребна. Добросостојба на целата популација.и ментално здравје како дел од општото здравје. Вклучување на целокупната заедница во грижата за лица со ментални проблеми.

ПОВЕЌЕ..