>
ЗА НАС

Во светот 450 милиони луѓе постојано страдаат од ментални и невролошки растројства, а 1.5 милијарди луѓе, од кои три четвртини живеат во земјите во развој страдаат од едно или повеќе невропсихијатриски заболувања.

Бројот на лица на кои периодично им е потребна психијатриска помош или некој друг вид на професионално советување или помош секако е многу повисок и во основа не може точно да се процени.

ПОВЕЌЕ..
ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 2016 ГОДИНА

Дејност

Согласно со Статутот, Болницата ги обавува следните дејности: Специјалистичко-консултативна дејност и болничка здравствена заштита Испитување и утврдување на заболувањата, повредите и состојбата на пацинетите со менатлни растројства, превенција и третман на злоупотребата и зависност од алкохол и зависност од дроги и други психоактивни супстанции, третман на лица со ментални растројства од геријатриската популација, третман на осудени лица со ментални растројства.

ПОВЕЌЕ..

Деловна визија

Намалување на влијанието на менталните нарушувања врз поединците, семејствата и заедницата. Подобрување на животот на лицата со ментални нарушувања. Подобрување на квалитетот, ефикасноста и пристапноста до професионална помош за сите на кои таа им е потребна. Добросостојба на целата популација.и ментално здравје како дел од општото здравје. Вклучување на целокупната заедница во грижата за лица со ментални проблеми.

ПОВЕЌЕ..

Контакт

ул. “Пролетерска” б.б.
02 / 30 95 607
       02 / 30 95 603
02 / 30 95 601

Фотогалерија

gallery

Корисни линкови