Дејност  

Согласно со Статутот, Болницата ги обавува следните дејности:

  • Специјалистичко-консултативна дејност и болничка здравствена заштита
  • Испитување и утврдување на заболувањата, повредите и состојбата на пацинетите со менатлни растројства, превенција и третман на злоупотребата и зависност од алкохол и зависност од дроги и други психоактивни супстанции, третман на лица со ментални растројства од геријатриската популација, третман на осудени лица со ментални растројства. Болницата во болничката здравствена заштита врши дијагностицирање, лекување и постојан специјалистички надзор, обезбедува конзилијарно-медицинска помош, палијативна нега, обезбедува лекување во дневни болници и центри.
  • Врши медицинска рехабилитација преку подобрување и компензација на постојните оштетувања со примена на  и психотерапија, социотерапија, окупациона терапија.
  • Во рамките на својата дејност Болницата обавува и наставно –образовни работи на високото образование како наставна база на медицинскиот факултет и научно-истражувачки работи како и работи поврзани со давање на вешти судско-психијатриски наоди и мислења.

Контакт

ул. “Пролетерска” б.б.
02 / 30 95 607
       02 / 30 95 603
02 / 30 95 601

Фотогалерија

gallery