Информации од јавен карактер  

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА “СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

 

1.    Податоци за имателот на информациите

 ЈЗУ Психијатриска болница ”Скопје”- Скопје

  “Пролетерска”, б.б., 1000 Скопје

Тел. 02 / 30 95 607   Факс 02/ 30 95 607

  Е-маил:  pbskopje1@t-home.mk

 

2.    Акти за организација и други општи акти

- Статут на Болницата

- Правилник за систематизација на работни места

- Колективен договор за здравствена дејност.

 

3.    Прописи за надлежностите на имателот на информации

- Закон за здравствена заштита.

- Закон за правата на пациентите.

- Закон за ментално здравје.

 

4.    Финансиско и материјално работење

- Годишна пресметка

- Годишен финансиски извештај

 

5.    Управување и раководење

- Записници и одлуки од седници на Управниот одбор на Болницата.

6.    Извештаи

- Годишен извештај за работата на Болницата

Заштитени од правото за слободен пристап до информациите  се сите лични податоци на пациентите и вработените и класифицираните информации согласно со Законите.

Барањата за пристап до информации се доставуваат писмено на адреса на Болницата или по електронски пат.

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: 

Дафина Поповска, Координатор за односи  со јавноста

ЈЗУ Психијатриска болница ”Скопје”- Скопје

“Пролетерска”, б.б.

1000 Скопје

Тел. 02 / 30 95 607