Кадровски ресурси  

Ред - број Назив на работно место Број на вработени
1, Доктори специјалисти 38
2, Доктори на специјализација 3
3, Клинички психолози 6
4, Психолози 8
5, Социјални работници-специјалисти 3
6, Социјални работници 8
7, Педагози со ВСС и ССС 3
8, Дефектолог 1
9, Фармацевти,фармацевтски техничари 3
10, Биолози-биохемичари 2
11, Медицински сестри со ВСС и ВшС 8
12, Работни терапевти со ВшС и ССС 4
13, Медицински сестри со ССС 126
14, Лаборанти 5
15, Болничари,болногледачи 43
16, Административен кадар 39
17, Технички кадар 66
18, Општи работници 21
ВКУПНО 387