Структура  

Организацискта структура е уредена со Статутот и Правилникот за внатрешна организација и систематизација и се состои од организациона шема

од 9 оддели со 22 одделенија во медицинскиот дел и 3 одделенија за административна и техничко-услужна дејност.

Капацитетот на Болницата во 2012 година е  во стационарниот дел - 377 болнички кревети  и  540 места за дневно болнички третман.

Составен дел од Болницата се и трите Центри за ментално здравје („Влае”, „Центар” и „Пролет”) како и Центарот за зависности „Кисела Вода”.

Контакт

ул. “Пролетерска” б.б.
02 / 30 95 607
       02 / 30 95 603
02 / 30 95 601

Фотогалерија

gallery