Управа  

Управа

В.Д. Директор

m-r Qamil Kovaçi

м-р Ќамиљ Ковачи

Раководител на единица-Болница

Д-р Анета Ристеска – Ордевска

Психијатар

Главна сестра 

Suzana Shabani

Сузана Шабани

Координатор за односи со јавноста

м-р Дафина Поповска

Технички секретар

Јулијана Меновска

Тел. 02/ 3095-607

E-mail: pbskopje1@t.mk; uprava@pbskopje.org.mk